การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์เอสโซ่อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม พิธีเปิด โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Esso STARTUP THAILAND พร้อมด้วย นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และผู้บริหาร คณะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน