ใบงานการจัดการเรียนรู้

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้จัดทำโครงการจัดทำใบงาน เพื่อให้ครูผู้สอน ได้นำใบงานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นั้น บัดนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และคณะกรรมการจัดทำใบงาน ได้จัดทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเผยแพร่ใบงานการจัดการเรียนรู้ โดยแยกตามสาขาวิชา และขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนที่นำใบงานไปทดลองใช้ แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามด้านล่าง เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

     วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

สาขาวิชาการบัญชี

     วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

     วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

     วิชาซ่อมบำรุงเครื่องมือกล

     วิชาปรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

     วิชาอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์ตัดยึด

สาขาวิชาช่างยนต์

     วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

     วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล

     วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

     วิชางานจักรยานยนต์

     วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์

     วิชาระบบส่งกำลังของรถยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

     วิชาการควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า

     วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

     วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

     วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

     วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

     วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

 

แบบแสดงความคิดเห็นการใช้ใบงานการจัดการเรียนรู้