เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

เป้าหมายการพัฒนา

1. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง 14 จังหวัด 75 สถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2. นิเทศติดตามสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางในด้านการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง

2. นิเทศการศึกษา

3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษา

พื้นที่รับผิดชอบ

ประกอบด้วย ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์