ประวัติความเป็นมา

ประวัติศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษา ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาประจำภาค เป็นศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนตามประกาศนี้ และในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารจัดตั้งหน่วย