วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“นิเทศให้บริการ พัฒนางานด้วยคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะประสบการณ์งานอาชีพ ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4. ส่งเสริมการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

5. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการนิเทศติดตามในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง

7. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

9. วิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม