นิเทศสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคกลาง มอบหมายให้ นายสุธี โรจน์บุญถึง และนางบุษยมาศ นิ่มนวล คณะกรรมการ การนิเทศสถานศึกษา เข้าเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่และเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)