โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานทวิภาคี ผู้รับผิดชอบงานทวิภาคีในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน
2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี