โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี