ประชุมติดตามการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ อาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง