การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก (สมศ.) สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี