โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิชาชีพสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม.