ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. เอกสารประกวดราคา
  2. ประกาศราคากลาง

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ทางไปรษณีย์ ส่งถึง 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

เลขที่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000

ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง โทรศัพท์ 0 3641 3928 โทรสาร 0 3642 2542

ติดต่อทางอีเมล์ 

Lopburi08@vec.go.th, Lopburi08@outlook.com