การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ให้กับผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง โดยมี ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี