การประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง โดยมีนางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี