นิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ อาชีวศึกษายกกำลังสอง ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นางบุษยมาศ นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง นางวินิตา จั่นพลอย และนางสาวจิตราพร วัชรเมฆินทร์ ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ อาชีวศึกษายกกำลังสอง ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี