นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง

คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง