การประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการประเมินผลการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2563

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดทำโครงการการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการประเมินผลการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2563
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี