โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบงาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี