การประชุมวางแผนศึกษากระบวนการผลิตสื่ออาชีวศึกษาด้านการงานอาชีพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมการในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ร่วมประชุมวางแผน ศึกษาการจัดทำสื่ออาชีวศึกษาด้านการงานอาชีพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม  2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูที่สอนวิชาชีพผลิตสื่อการเรียนการสอนและนำสื่อไปใช้ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ