การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี พิธีเปิด โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Esso STARTUP THAILAND พร้อมด้วย นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และผู้บริหาร คณะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ร่วมพิธีเปิดงาน