การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมภูรพี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา