รายงานงบทดลอง 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน

กันยายน 2563

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562