โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบงานเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบงานเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วันที่ 3 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี