การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ.2562 ได้จัดอบรมขับเคลื่อนทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม (Best Practice) ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ทุกสถานศึกษาเน้นการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้มอบหมายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ ของผู้บริหาร และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ ตลอดจนแนวทางการนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษากลุ่มภาคกลางแต่ละประเภทประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจำนวน 72 แห่งซึ่งมีรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่แตกต่างกันอยู่บ้างนำมาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน นำไปปรับใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพ นักศึกษามีคุณภาพที่ได้มาตรฐานทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ