วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“นิเทศให้บริการ พัฒนางานด้วยคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะประสบการณ์งานอาชีพ ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4. ส่งเสริมการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

5. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการนิเทศติดตามในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง

7. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

9. วิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

เป้าหมายการพัฒนา

1. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง 14 จังหวัด 75 สถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2. นิเทศติดตามสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางในด้านการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง

2. นิเทศการศึกษา

3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษา