พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ประสานการดำเนินงานด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพมาตรฐาน การวิจัย การพัฒนา การประเมินผล การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๗๕ สถานศึกษา ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์