บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

  1. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  2. วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการกำลังคน การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การจัดการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
  3. ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่งานวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
  4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางด้านวิชาการ
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย